La Regidoria d’Igualtat i Serveis Socials de Petrer, dintre dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, anuncia la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats locals que desenvolupen actuacions de foment i promoció de la inclusió i cohesió social, convivència, prevenció, accessibilitat i cooperació social per a l’any 2021.

PRIMERA.- OBJECTE I FINANÇAMENT

1.1.- La present convocatòria té per objecte establir les bases reguladores per a la concessió de subvencions i ajudes econòmiques a associacions i entitats d’iniciativa social, amb la finalitat de promoure i donar suport als programes i activitats que propicien la igualtat, la participació de la ciutadania en la vida local i fomenten i impulsen la iniciativa social, l’associacionisme i el voluntariat social, de manera que es perseguisca la plena inclusió de les persones en la societat, així com l’animació comunitària en el desenvolupament de programes que complementen les activitats de competència de Serveis Socials en el municipi de Petrer.

1.2.- La present subvenció està destinada a cobrir fins a un màxim del 80% de l’activitat (o activitats) plantejades.

1.3.- La subvenció està destinada a cofinançar les despeses derivades de projectes i programes d’activitats no lucratives que tinguen el caràcter de:

a) Activitats la finalitat principal de les quals siga el foment i promoció de la inclusió i cohesió social, prevenció, accessibilitat i cooperació social.
b) Activitats que incidisquen en la problemàtica social de la població en general o centrades en algun sector: tercera edat, persones en situació de dependència, persones amb diversitat funcional, família i infància, persones amb alguna patologia i/o malaltia, persones immigrants i altres col·lectius en situació de risc o exclusió social.
c) Accions la finalitat de les quals siga adquirir material o equipament per a la prevenció de la COVID-19 en aquells espais en els quals les associacions desenvolupen la seua activitat (com ara màscares, gels desinfectants, mampares de vidre per a taules, guants, viseres i aquells materials necessaris degudament justificats).

1.4.- Queden excloses de la present convocatòria:
a) Activitats que no tinguen una marcada finalitat social.
b) Activitats realitzades amb ànim de lucre.
c) Activitats lúdiques, l’objectiu final de les quals siga exclusivament l’oci.
d) Adquisició de béns inventariables, ni infraestructura o despeses d’inversió (excepte els enumerats en l’apartat 1,2.c.
e) Associacions o entitats que no presenten el projecte a valorar juntament amb la resta de documentació requerida en la present convocatòria.

Per tant, no s’admetran factures justificatives per estos motius ni per:
• Dietes i desplaçaments.
• Impostos i taxes de qualsevol administració pública, exceptuant l’IVA que no siga susceptible de recuperació o compensació (art. 31 Llei 38/2003).
• Despeses de representació i despeses sumptuàries.

1.5.- Estes subvencions es convoquen en règim de concurrència competitiva.

1.6.- Les ajudes concedides s’imputaran al crèdit pressupostari previst per a esta convocatòria i disponible en l’aplicació pressupostària número 231/48302 del Pressupost General de l’Ajuntament de Petrer sota la rúbrica “Subvencions Igualtat i Serveis Socials”, per un import de 19.500,00 euros. No obstant això, l’autorització d’esta despesa queda supeditada a l’aprovació del crèdit corresponent en el pressupost municipal de l’exercici 2021 i sense perjudici dels reajustaments que puguen produir-se.

SEGONA.- ENTITATS BENEFICIÀRIES
Podran ser beneficiàries, sempre que no concórreguen en alguna de les causes de prohibició de l’article 13 de la Llei 38/2003, General de Subvencions:

Les associacions que estiguen legalment constituïdes i inscrites en el Registre Municipal d’Associacions de l’Ajuntament de Petrer que tinguen activitats o projectes per als quals se sol·licite la subvenció incidisquen directament en la població de Petrer.

TERCERA.- SOL·LICITUDS

3.1.- Totes les sol·licituds s’hauran de presentar per via telemàtica a través del registre electrònic accessible des de la seu electrònica municipal (des de la URL https://petrer.es); per a això l’entitat o el seu representant haurà de disposar de qualsevol dels certificats o les signatures electròniques que admet esta aplicació, i s’hauran de dirigir a la Sra. alcaldessa-presidenta de l’Ajuntament de Petrer.
3.2.- Les sol·licituds s’hauran d’ajustar al model annex 1 “Sol·licitud de Subvenció” degudament emplenat i acompanyat de la següent documentació:

a) Si el sol·licitant és persona jurídica, haurà d’aportar, llevat que hagen sigut presentats amb anterioritat, i no hagen experimentat variació, els següents documents :
– Escriptura o document públic de constitució i estatuts de l’entitat inscrits en el registre oficial corresponent.
– Còpia del NIF.
– Documentació que acredite la representació que tinga el signant de la sol·licitud, per a actuar en nom de l’entitat amb poder suficient

b) Annex 2: “Projecte o activitat a subvencionar”: Antecedents del sol·licitant i presentació del projecte o activitat a subvencionar. Si es desitja ampliar la informació es pot adjuntar a este annex una memòria explicativa addicional.
c) Annex 3: “Alta i manteniment de tercers” amb les dades bancàries per a l’ingrés de la subvenció, adjuntant la documentació que corresponga segons el que s’indica en l’apartat DOCUMENTACIÓ ADJUNTA. No serà necessària la presentació quan esta documentació haja sigut presentada amb anterioritat i no haja experimentat variació.
d) Certificats d’estar al corrent de les seues obligacions tributàries i davant la seguretat social, en cas de no autoritzar l’Ajuntament a obtindre eixa informació.
e) Annex 8: “Declaració Responsable per a la Concessió de Subvencions”.

3.3.- En cas de no presentar esta documentació o ser incompleta es requerirà l’associació o entitat perquè, en el termini màxim de deu dies hàbils, esmene la falta o presente la documentació corresponent, i s’advertix que, en cas de no fer-ho en el termini indicat, es considerarà que desistix de la seua petició i s’arxivarà.

QUARTA.- TERMINI DE PRESENTACIÓ

El termini de presentació de les sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte d’estes bases en el Butlletí Oficial de la Província d’Alacant i finalitzarà un mes després, els dos dies inclusivament.

Bases 2021 Serveis Socials