CONCESSIÓ DE “AJUDES PARÈNTESIS II” DINS DEL “PLA RESISTIR” DE LA GENERALITAT

Publicada per Concejalía de Desarrollo Económico el

SOL·LICITUDS PRESENTADES PER A LA CONCESSIÓ D’“AJUDES PARÈNTESIS” DINTRE DEL “PLA RESISTIR” DE LA GENERALITAT VALENCIANA, SEGONA FASE.

El secretari seneral, d’ordre de la Presidència, dona compte de l’informe-proposta formulat per la Regidoria de Desenvolupament Econòmic, en el qual es fa constar:

Vistes les bases reguladores per a la concessió de subvencions per a pal·liar els efectes originats en l’economia local per la Covid-19 aprovades per la Junta de Govern Local de dia 13 de maig de 2021 i publicades en el BOP en data 17 de maig de 2021.

Rebudes les sol·licituds dels autònoms i micropimes.

I vist l’informe de la comissió de valoració de data 15 de juny de 2021 en el qual s’inclou la llista d’admesos i consegüentment la seua estimació (el qual s’adjunta).

Sobre la base de tot el que antecedix, la Junta de Govern Local, per unanimitat dels presents, acorda: PRIMER.- Estimar/desestimar els següents sol·licitants:

Plan Resistir 2 Petrer