BECA DE FORMACIÓ EN ARQUEOLOGIA 2024

Publicada per Concejalía de Cultura el

La Junta de Govern Local, en la sessió celebrada el dia 19 d’octubre de 2023, va acordar aprovar les bases que han de regir la convocatòria d’una beca de formació arqueològica per al Museu Arqueològic i Etnològic Municipal Dámaso Navarro per a 2024.

 

Les persones aspirants hauran de complir necessàriament els següents requisits:

 

a) Residir a la Comunitat Valenciana.

 

b) Haver finalitzat el grau d’Història en les promocions 2020, 2021 i 2022.

 

c) Haver cursat el màster en Arqueologia Professional i Gestió Integral del Patrimoni de la Universitat d’Alacant o similars d’altres universitats.

 

El termini per a la presentació de sol·licituds serà de quinze dies naturals a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte en el tauler d’anuncis i de l’anunci en la pàgina web de l’Ajuntament.

 

Les sol·licituds seran remeses telemàticament pel registre electrònic de la seu electrònica de l’Ajuntament de Petrer, omplint la instància genèrica > tramitar, amb les dades personals, i indicant en “Exposa” el següent: «En conéixer la convocatòria de la beca d’arqueologia per al Museu Dámaso Navarro 2024»; i en Solicita: “Participar en el concurs de mèrits d’aquesta convocatòria pública per a optar a la beca del museu”.

Bases beca Arqueologia 2024 – castellà

Bases beca Arqueologia 2024 – valencià