Bases reguladores i convocatòria per a la concessió de subvencions a escoles de música i educands d’associacions musicals, anualitat 2022

Publicada per Concejalía de Cultura el

L’Ajuntament de Petrer pretén contribuir al foment i difusió de la tradició musical popular valenciana, declarada Bé Immaterial de Rellevància Local per la Conselleria de Turisme, Cultura i Esport de la Generalitat Valenciana (de conformitat amb l’Ordre 1/2011, de 12 de juliol), materialitzada principalment per les societats musicals de la Comunitat Valenciana, a través de la presència i participació de les bandes de música en els actes festius i culturals que es desenvolupen en el municipi, i reconeix el seu paper dinamitzador com a agent cultural i col·lectiu associatiu fonamental en la labor divulgativa i de promoció de l’educació musical entre la població en general i el desenvolupament de l’activitat sociocultural i festivomusical pròpia de la vida social i cultural de la localitat, que incentiva el desenvolupament del teixit associatiu cultural i musical a Petrer, especialment de la música de banda, així com d’altres manifestacions de música popular i tradicional, a través del suport a les escoles de música i educands de les associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de la població.

 

La Regidoria de Cultura i Patrimoni de l’Ajuntament de Petrer, dintre dels límits pressupostaris aprovats amb esta finalitat, proposa l’aprovació de les bases que han de regir la convocatòria de subvencions i ajudes econòmiques, de conformitat amb la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, destinades a les escoles de música i educands d’associacions i entitats musicals sense ànim de lucre de Petrer, per a l’anualitat de 2022.

CERTIFICAT DE L’ACORD

Annex 1 (Sol·licitud)
Annex 2 (Projecte)
Annex 2.1 (Certificat)
Annex 3 (Alta i manteniment de tercers)
Annex 4 (Declaració responsable)
Annex 5 (Compte justificatiu)
Annex 6 (Justificant de pagament)
Annex 7 (Protecció de dades)

WordPress Video Lightbox Plugin