Regidoria d’Urbanisme

Pla general

Memòria justificativa, estudi d'impacte ambiental, catàleg de patrimoni...

Punt d'informació cadastral

Informació general sobre el cadastre

GeoPetrer

Ferramenta visor de la informació geogràfica de Petrer

Ordenances

Quarters festers, radiotelecomunicació, urbanització...

Tràmits i Servicis destacats

Informe de compatibilitat urbanística

Sol·licitud d’informe de compatibilitat urbanística

 • CÒPIA DNI/CIF DEL SOL·LICITANT I, SI ÉS PROCEDENT, ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT I D’APODERAMENT DEL REPRESENTANT.
 • JUSTIFICANT DE L’INGRÉS DE LA TAXA MUNICIPAL.
 • EN SÒL NO URBANITZABLE: CERTIFICACIÓ CADASTRAL DESCRIPTIVA I GRÀFICA, I NOTA SIMPLE EMESA PEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DINS DELS DOS MESOS ANTERIORS A LA SOL·LICITUD.
 • DOCUMENTACIÓ SUBSCRITA PER TÈCNIC COMPETENT (VISADA O, EN DEFECTE D’AIXÒ, S’APORTARÀ CERTIFICAT DE COL·LEGIACIÓ EMÉS DINS DELS DEU DIES ANTERIORS A LA SOL·LICITUD) QUE HAURÀ DE CONTINDRE, ALMENYS, LA SEGÜENT INFORMACIÓ (*):
  A) PLA DE SITUACIÓ REFERIT AL PLA GENERAL.
  B) PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT PROJECTADA (ASSENYALAR EL QUE PROCEDISCA):
  DE LA TOTALITAT DE LA PARCEL·LA SOBRE LA QUAL ES PRETÉN ACTUAR. EN EL SUPÒSIT D’AUTORITZACIÓ AMBIENTAL INTEGRADA HAURÀ D’APORTAR PLA GEOREFERENCIAT.
  EN L’EDIFICI SOBRE EL QUAL ES PRETÉN ACTUAR AMB DIMENSIONS DEL LOCAL, INDICANT SUPERFÍCIE ÚTIL I CONSTRUÏDA. SI L’ACTIVITAT ENGLOBA DIFERENTS USOS S’ESPECIFICARÀ LA SUPERFÍCIE OCUPADA PER CADASCUN D’ELLS.
  C) MEMÒRIA DESCRIPTIVA DE LA INSTAL·LACIÓ I ACTIVITAT QUE CONTEMPLE LES SEUES CARACTERÍSTIQUES PRINCIPALS.
  D) NECESSITAT D’ÚS I APROFITAMENT DEL SÒL.
  E) REQUERIMENTS DE LA INSTAL·LACIÓ RESPECTE ALS SERVICIS PÚBLICS ESSENCIALS.
  F) NECESSITAT DE REALITZACIÓ D’OBRES I, EN CAS AFIRMATIU, MEMÒRIA DESCRIPTIVA D’AQUESTES.
  (*) EN CAS D’ACTIVITAT SOTMESA A COMUNICACIÓ D’ACTIVITAT INNÒCUA NO CALDRÀ APORTAR ELS DOCUMENTS A QUÈ ES REFEREIXEN LES LLETRES D) I E).

Canvi titularitat autorització ambiental

Instància bàsica per al canvi de la titularitat d’una activitat

 • JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE LA LIQUIDACIÓ DE LA TAXA CORRESPONENT.
 • FOTOCÒPIA REBUT I.B.I.

Llicència municipal d'obres amb projecte tècnic

Llista de sol·licituds per a la llicència municipal d’obres amb projecte tècnic

 • LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA, QUAN EL PROJECTE TÈCNIC SIGA VISAT, HAURÀ D’ESTAR IGUALMENT VISADA PELS COL·LEGIS PROFESSIONALS CORRESPONENTS. EN UN ALTRE CAS, S’HAURÀ D’APORTAR UN CERTIFICAT DE COL·LEGIACIÓ EMÉS DINS DELS DEU DIES ANTERIORS A LA SOL·LICITUD.
 • FOTOCÒPIA DEL DNI/CIF DEL PROMOTOR I, SI ÉS PROCEDENT, ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT I D’APODERAMENT DEL REPRESENTANT.
 • ESCRIPTURA DE PROPIETAT, NOTA SIMPLE DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT O DOCUMENT DE DISPONIBILITAT DEL BÉ IMMOBLE.
 • CÒPIA DE L’ÚLTIM REBUT D’IBI O CERTIFICACIÓ CADASTRAL DESCRIPTIVA I GRÀFICA O MODEL D’ALTA I/O ALTERACIÓ CADASTRAL DEL BÉ OBJECTE DE L’OBRA A REALITZAR.
 • PROJECTE BÀSIC AMB EL CONTINGUT MÍNIM DETERMINAT EN LA NORMATIVA D’APLICACIÓ
 • JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS (TAXES I IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES), SENSE PERJUDICI DE L’OPORTUNA COMPROVACIÓ I LIQUIDACIÓ DEFINITIVA QUAN SIGA PROCEDENT UNA VEGADA FINALITZADES LES OBRES.
 • EN L’ÀMBIT DE PROGRAMES D’ACTUACIÓ INTEGRADA O AÏLLADA EN DESENVOLUPAMENT, INFORME DE L’URBANITZADOR.
 • EN ELS SUPÒSITS DE DEMOLICIÓ, AMPLIACIÓ, MODIFICACIÓ, REFORMA, REHABILITACIÓ I/O CANVI DE COBERTA: DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA DE L’ESTAT ACTUAL QUE DESCRIGA L’EDIFICACIÓ EXISTENT (MÍNIM 4 FOTOGRAFIES).
 • JUSTIFICACIÓ D’ESTAR EN POSSESSIÓ DE LES AUTORITZACIONS D’ACTIVITAT QUE CORRESPONGA O JUSTIFICACIÓ D’HAVER SOL·LICITAT L’AUTORITZACIÓ I DOCUMENT D’ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT
 • RENÚNCIA D’INDEMNITZACIÓ SI AQUESTA FORA DENEGADA AMB POSTERIORITAT A LA CONCESSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA, SEGONS MODEL NORMALITZAT.
 • AUTORITZACIONS I/O INFORMES D’ALTRES ADMINISTRACIONS AMB COMPETÈNCIES SECTORIALS AFECTADES QUE SIGUEN PRECEPTIUS I PREVIS A L’AUTORITZACIÓ.
 • EN CAS D’EDIFICACIÓ I URBANITZACIÓ SIMULTÀNIES, PRECISES PER A LA CONVERSIÓ DE LA PARCEL·LA EN SOLAR, S’HAURÀ D’APORTAR:
  • JUSTIFICACIÓ DE LA TITULARITAT PÚBLICA DEL SÒL DESTINAT A VIARI PÚBLIC O, EN DEFECTE D’AIXÒ, ESCRIPTURA PÚBLICA DE CESSIÓ A FAVOR DE L’AJUNTAMENT.
  • PROJECTE D’OBRES D’URBANITZACIÓ, SEGONS L’ENTITAT DE LES OBRES A EXECUTAR, QUE INCLOGUEN VALORACIÓ D’AQUESTES, DE CONFORMITAT AMB ELS SERVICIS TÈCNICS MUNICIPALS.
  • GARANTIA EN LES FORMES PREVISTES EN LA LEGISLACIÓ APLICABLE PER L’IMPORT TOTAL DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ.
  • COMPROMÍS SUBSCRIT PEL PROMOTOR DE NO OCUPAR L’EDIFICACIÓ FINS A LA CONCLUSIÓ DE LES OBRES D’URBANITZACIÓ, INCLOENT-HI TAL CONDICIÓ EN LES TRANSMISSIONS DE PROPIETAT O ÚS DE L’IMMOBLE, SEGONS MODEL NORMALITZAT.
  • SI L’EDIFICACIÓ SOBRE LA QUAL S’ACTUARÀ ESTIGUERA CATALOGADA O TINGUERA UNA ANTIGUITAT SUPERIOR A CINQUANTA ANYS HAURÀ D’APORTAR L’INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI, SEGONS L’ART. 180 DE LA LOTUP.
 • 2.-POTESTATIVAMENT ES PODRÀ APORTAR AMB LA SOL·LICITUD DE LLICÈNCIA LA SEGÜENT DOCUMENTACIÓ (EN DEFECTE D’AIXÒ, SERÀ NECESSARI PRESENTAR-LA UNA VEGADA SIGA ATORGADA LA LLICÈNCIA I AMB CARÀCTER PREVI A L’INICI DE LES OBRES)
  • PROJECTE D’EXECUCIÓ AMB EL CONTINGUT MÍNIM EXIGIT EN LA NORMATIVA D’APLICACIÓ, QUE INCLOURÀ LA SEGÜENT DECLARACIÓ SUBSCRITA PEL TÈCNIC REDACTOR: “EL PROJECTE D’EXECUCIÓ QUE ES PRESENTA NO VARIA LES DETERMINACIONS DEL PROJECTE BÀSIC SOBRE LA BASE DEL QUAL ES VA OBTINDRE LLICÈNCIA.
  • ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS DE CONSTRUCCIÓ I DEMOLICIÓ, SEGONS SIGA PROCEDENT D’ACORD AMB L’ART. 4.1.A) DEL RD 105/2008, D’1 DE FEBRER.
  • CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL PROJECTE D’ACORD AMB EL RD 23/2013, DE 5 D’ABRIL.
  • PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS QUAN SIGA PROCEDENT SEGONS LA NORMATIVA SECTORIAL.
  • ESTUDI/ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT, SEGONS SIGA PROCEDENT D’ACORD AMB LA NORMATIVA SECTORIAL.
  • IDENTIFICACIÓ I DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ EMPRESARIAL DEL CONSTRUCTOR, QUE HAURÀ DE FIRMAR DECLARACIÓ DE REUNIR LES CONDICIONS I REQUISITS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEUA LABOR, I COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONFORME AL PROJECTE TÈCNIC APROVAT I SOTA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, SEGONS MODEL NORMALITZAT.
  • IDENTIFICACIÓ I DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ EMPRESARIAL DEL CONSTRUCTOR, QUE HAURÀ DE FIRMAR DECLARACIÓ DE REUNIR LES CONDICIONS I REQUISITS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEUA LABOR, I COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONFORME AL PROJECTE/MEMÒRIA TÈCNIC/A APROVAT I SOTA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, SEGONS MODEL NORMALITZAT.
 • 3.- PER A ACTUACIÓ EN SÒL NO URBANITZABLE, A MÉS, HAURÀ D’APORTAR:
  • EL PROJECTE BÀSIC HAURÀ D’INCLOURE NECESSÀRIAMENT:
  • PLA D’ACCESSOS DES DEL NUCLI URBÀ O ENLLAÇ A XARXA VIÀRIA LOCAL, PROVINCIAL O ALTRA.
  • PLA D’INFRAESTRUCTURES EXISTENTS (INSTAL·LACIONS ELÈCTRIQUES I SUBMINISTRAMENT D’AIGUA POTABLE).
  • SECCIONS (ALMENYS DUES) DE L’EDIFICACIÓ A ESCALA E:1/500 ON S’EXPRESSE L’ESTAT ACTUAL I EL MODIFICAT DEL TERRENY, AIXÍ COM LA IMPLANTACIÓ DE L’EDIFICACIÓ. LA SECCIÓ ABASTARÀ LA PARCEL·LA I ELS ELEMENTS MÉS REPRESENTATIUS. L’ESCALA PODRÀ ADEQUAR-SE EN FUNCIÓ DE L’EXTENSIÓ.
  • REPORTATGE FOTOGRÀFIC (MÍNIM 5 FOTOS) DEL TERRENY I DE L’ENTORN. PODRAN ADJUNTAR-SE FOTOGRAFIES QUE EXPRESSEN LA FUTURA IMPLANTACIÓ DE L’EDIFICACIÓ.
  • DOCUMENTACIÓ GRÀFICA (PLA I MUNTATGE FOTOGRÀFIC) DE LA PERSPECTIVA DE L’EDIFICACIÓ EN LA PARCEL·LA.
  • JUSTIFICACIÓ QUE L’ACABAT DE L’EDIFICACIÓ ÉS CONFORME AMB EL SEU CARÀCTER RURAL.
  • INFORMACIÓ DE LA MASSA ARBÒRIA EXISTENT A LA PARCEL·LA.
  • ACREDITACIÓ DE NO ESTAR AFECTADA LA PARCEL·LA PER CAP CAS D’ESCOLAMENT.
  • ESTUDI DE POSSIBLES AFECCIONS A LA PARCEL·LA (CARRETERES, RAMBLES, VIES PECUÀRIES I ALTRES BÉNS DE DOMINI PÚBLIC).
  • ESTUDI I ANÀLISI DE LA INCIDÈNCIA SOBRE LA PARCEL·LA DE LES CARTOGRAFIES TEMÀTIQUES PUBLICADES PER LA GENERALITAT VALENCIANA D’OBLIGAT COMPLIMENT (S’ADJUNTARAN ELS PLANS CORRESPONENTS DE LA PARCEL·LA SOBRE LES DIFERENTS CARTOGRAFIES TEMÀTIQUES).
  • SEPARATA PER A LA DETERMINACIÓ I JUSTIFICACIÓ DE DISPOSICIÓ ADEQUADA I SUFICIENT DELS SEGÜENTS SERVEIS:
   • 1. SISTEMA D’ELIMINACIÓ I GESTIÓ DELS RESIDUS SÒLIDS URBANS QUE GENERE.
   • 2. SISTEMA DE DEPURACIÓ I TRACTAMENT DELS ABOCAMENTS I AIGÜES RESIDUALS QUE GENERE (SANEJAMENT), QUE IMPEDISCA LA CONTAMINACIÓ DEL SÒL.
   • 3. SISTEMA DE PROVEÏMENT D’AIGUA POTABLE.
   • 4. SISTEMA DE SUBMINISTRAMENT D’ENERGIA ELÈCTRICA.
   • 5. SI PER A DOTAR A LA PARCEL·LA D’ALGUN D’AQUESTS SERVICIS (ENERGIA ELÈCTRICA, AIGUA…) FORA NECESSARI REALITZAR OBRES I/O INSTAL·LACIONS DE CONNEXIÓ AMB INFRAESTRUCTURES GENERALS EXTERIORS A LA PARCEL·LA, HAURÀ D’ACREDITAR-SE QUE L’ÚS ÉS COMPATIBLE AMB LA QUALIFICACIÓ DEL SÒL PEL QUAL HAN DE DISCÓRRER AQUESTES INFRAESTRUCTURES.
 • DOCUMENTACIÓ COMPLEMENTÀRIA:EN EL SUPÒSIT D’AMPLIACIÓ, JUSTIFICACIÓ DE LA LEGALITAT DE L’EDIFICACIÓ EXISTENT (LLICÈNCIA MUNICIPAL O ACREDITACIÓ DE L’ANTIGUITAT DE L’EDIFICACIÓ) COMPROMÍS FIRMAT PEL TITULAR DELS TERRENYS DE VINCULACIÓ I INDIVISIBILITAT DE LA PARCEL·LA I DE MANTENIMENT DEL SÒL SENSE CONSTRUIR AMB LES SEUES CARACTERÍSTIQUES NATURALS PRÒPIES O EN CULTIU, AIXÍ COM DE RESPECTE DE LES MASSES D’ARBRATGE EXISTENTS I LA TOPOGRAFIA DEL TERRENY, SEGONS MODEL NORMALITZAT.CERTIFICAT DE DOMINI I CÀRREGUES EMÉS PEL REGISTRE DE LA PROPIETAT DINS DEL MES ANTERIOR A LA SOL·LICITUD. ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA. DECLARACIÓ D’INTERÉS COMUNITARI QUAN L’ACTUACIÓ ESTÉ SUBJECTA A AQUESTA

Llicència municipal d'obres simplificada

Sol·licitud municipal per a la llicència municipal d’obres simplificada

 • FOCOTOCÒPIA DEL DNI/CIF DEL PROMOTOR I SI ÉS PROCEDENT, ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT I D’APODERAMENT DEL REPRESENTANT.
 • ESCRIPTURA DE PROPIETAT, NOTA SIMPLE DEL REGISTRE DE LA PROPIETAT O DOCUMENT DE DISPONIBILITAT DEL BÉ IMMOBLE
 • CÒPIA DE L’ÚLTIM REBUT DE L’IBI O CERTIFICACIÓ CADASTRAL DESCRIPTIVA I GRÀFICA O MODEL D’ALTA I/O ALTERACIÓ CADASTRAL DEL BÉ OBJECTE DE L’OBRA A REALITZAR.
 • IDENTIFICACIÓ I DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ EMPRESARIAL DEL CONSTRUCTOR, QUE HAURÀ DE FIRMAR DECLARACIÓ DE REUNIR LES CONDICIONS I REQUISITS PER AL DESENVOLUPAMENT DE LA SEUA LABOR, I COMPROMÍS D’EXECUCIÓ DE LES OBRES CONFORME Al PROJECTE/MEMÒRIA TÈCNIC/A APROVAT I SOTA LES ORDRES DE LA DIRECCIÓ FACULTATIVA, SEGONS MODEL NORMALITZAT.
 • JUSTIFICANT DE PAGAMENT DE L’AUTOLIQUIDACIÓ DELS TRIBUTS MUNICIPALS (TAXES I IMPOST SOBRE CONSTRUCCIONS, INSTAL·LACIONS I OBRES), SENSE PERJUDICI DE L’OPORTUNA COMPROVACIÓ I LIQUIDACIÓ DEFINITIVA QUAN SIGA PROCEDENT UNA VEGADA FINALITZADES LES OBRES.
 • JUSTIFICANT DE L’INGRÉS O DEPÒSIT DE LA FIANÇA EN GARANTIA DE REPOSICIÓ DELS SERVICIS PÚBLICS, EN CAS QUE SIGA NECESSÀRIA.
 • PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT DE L’OBRA REFERIT AL PLANEJAMENT VIGENT.
 • PROJECTE TÈCNIC (BÀSIC I D’EXECUCIÓ) O MEMÒRIA TÈCNICA, QUAN L’ACTUACIÓ HO REQUERISCA SEGONS L’OBJECTE DE L’OBRA, SUBSCRIT PER TÈCNIC COMPETENT, AMB EL CONTINGUT MÍNIM PREVIST EN LA NORMATIVA D’APLICACIÓ I EN ELS ARTICLES 27 I 28 DE L’ORDENANÇA MUNICIPAL D’AUTORITZACIONS URBANÍSTIQUES I D’ACTIVITATS PER A LLICÈNCIES URBANÍSTIQUES.
 • DESCRIPCIÓ DE LES MESURES RELACIONADES AMB L’EVACUACIÓ DE RUNES O, SI ÉS PROCEDENT, ESTUDI DE GESTIÓ DE RESIDUS.
 • CERTIFICAT D’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL PROJECTE.
 • PROJECTE D’INFRAESTRUCTURES COMUNES DE TELECOMUNICACIONS.
 • ESTUDI/ESTUDI BÀSIC DE SEGURETAT I SALUT.
 • AUTORITZACIONS I/O INFORMES D’ALTRES ADMINISTRACIONS AMB COMPETÈNCIES SECTORIALS AFECTADES QUE SIGUEN PRECEPTIUS I PREVIS A L’AUTORITZACIÓ.
 • JUSTIFICACIÓ, SI ÉS PROCEDENT, D’ESTAR EN POSSESSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ D’ACTIVITAT QUE CORRESPONGA O, EN DEFECTE D’AIXÒ, D’HAVER-LA SOL·LICITAT
 • DOCUMENT D’ASSUMPCIÓ DE RESPONSABILITAT I RENÚNCIA D’INDEMNITZACIÓ SI AQUESTA FORA DENEGADA AMB POSTERIORITAT A LA CONCESSIÓ DE L’AUTORITZACIÓ URBANÍSTICA, SEGONS MODEL NORMALITZAT.
 • EN ELS SUPÒSITS DE REFORMA, REHABILITACIÓ I/O CANVI DE COBERTA:
  • DOCUMENTACIÓ FOTOGRÀFICA DE L’ESTAT ACTUAL QUE DESCRIGA COMPLETAMENT L’EDIFICACIÓ EXISTENT (MÍNIM 5 FOTOGRAFIES).
  • SI FORA NECESSÀRIA L’OCUPACIÓ DE LA VIA PÚBLICA, HAURÀ D’APORTAR LA PRÈVIA AUTORITZACIÓ PER A AIXÒ.
  • SI L’EDIFICACIÓ SOBRE LA QUAL S’ACTUARÀ ESTIGUERA CATALOGADA O TINGUERA UNA ANTIGUITAT SUPERIOR A CINQUANTA ANYS HAURÀ D’APORTAR L’INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI, SEGONS L’ART. 180 DE LA LOTUP.

Declaració responsable d'obres

Sol·licitud declaració responsable d’obres

 • FOTOCOPIA DNI/CIF DEL PROMOTOR I, SI ÉS PROCEDENT, ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT I D’APODERAMENT DEL REPRESENTANT.
 • FOTOCÒPIA DE L’IBI O CERTIFICACIÓ CADASTRAL DESCRIPTIVA I GRÀFICA DE LA FINCA.
 • PLÀNOL DE SITUACIÓ.
 • MEMÒRIA ESCRITA I SUBSCRITA PER L’INTERESSAT AMB DESCRIPCIÓ DETALLADA DE LES OBRES I INSTAL·LACIONS A EXECUTAR.
 • PRESSUPOST D’EXECUCIÓ MATERIAL SUBSCRIT PER L’INTERESSAT DETALLAT I AGRUPAT PER PARTIDES.
 • IMPRÉS INGRÉS TAXA
 • JUSTIFICANT INGRÉS TAXA
 • DOCUMENT DE QUALIFICACIÓ EMPRESARIAL DE L’EMPRESARI-CONSTRUCTOR.

Llicència de 2a Ocupació

Sol·licitud Llicència 2a Ocupació

 • FOTOCÒPIA DEL DNI/CIF DEL PROMOTOR I, SI ÉS PROCEDENT, ESCRIPTURA DE CONSTITUCIÓ DE LA SOCIETAT I D’APODERAMENT DEL REPRESENTANT.
 • IMPRÉS INGRÉS TAXA
 • JUSTIFICANT INGRÉS TAXA
 • DOCUMENTACIÓ ACREDITATIVA DE LA PROPIETAT O OCUPACIÓ DE L’IMMOBLE (ESCRIPTURA DE PROPIETAT O CONTRACTE DE COMPRAVENDA, D’ARRENDAMENT, ETC.)
 • SI ÉS PROCEDENT, CÒPIA DE L’ÚLTIMA LLICÈNCIA MUNICIPAL D’OCUPACIÓ CONCEDIDA O ACREDITACIÓ DE LA LLICÈNCIA PRESUMPTA. EN EL CAS DE VIVENDES PROTEGIDES DE NOVA CONSTRUCCIÓ, CÒPIA DE LA CÈDULA D’OCUPACIÓ DEFINITIVA, QUAN ES TRACTE DE LA PRIMERA TRANSMISSIÓ DE LA VIVENDA.
 • CERTIFICAT DE FACULTATIU COMPETENT QUE L’EDIFICI O, SI ÉS PROCEDENT, LA PART D’ELL SUSCEPTIBLE D’UN ÚS INDIVIDUALITZAT, S’AJUSTA A LES CONDICIONS QUE VAN SUPOSAR L’ATORGAMENT DE LA PRIMERA O ANTERIOR LLICÈNCIA D’OCUPACIÓ A LA QUAL SE SOL·LICITA, O S’AJUSTA A LES CONDICIONS EXIGIBLES PER A L’ÚS AL QUAL ES DESTINA. (QUAN ES TRACTE D’EDIFICIS SUBJECTES AL DECRET 151/2009, DE 2 D’OCTUBRE, DEL CONSELL, PEL QUAL S’APROVEN LES EXIGÈNCIES BÀSIQUES DE DISSENY I QUALITAT EN EDIFICIS DE VIVENDA I ALLOTJAMENT, EL CERTIFICAT HAURÀ DE CONTINDRE EXPRÉS ESMENT A LES CONDICIONS APLICABLES D’ACORD AMB LES SEUES DISPOSICIONS ADDICIONALS PRIMERA I SEGONA).
 • SI EL CERTIFICAT TÈCNIC NO ES PRESENTA VISAT HAURÀ D’APORTAR-SE CERTIFICAT DE COL·LEGIACIÓ EMÉS DINS DELS DEU DIES ANTERIORS A LA SOL·LICITUD.
 • CÒPIA DEL LLIBRE DE L’EDIFICI.
 • CÒPIA DELS REBUTS ABONATS DELS SUBMINISTRAMENTS D’AIGUA, GAS O ELECTRICITAT DEL PERÍODE ANTERIOR O, EN DEFECTE D’AIXÒ, CERTIFICACIÓ DE LES COMPANYIES I ENTITATS SUBMINISTRADORES SOBRE LA CONTRACTACIÓ ANTERIOR DELS SERVICIS.
 • CÒPIA DE L’ÚLTIM REBUT D’IBI DE NATURALESA URBANA O CERTIFICACIÓ CADASTRAL DESCRIPTIVA I GRÀFICA O MODEL D’ALTA I/O ALTERACIÓ CADASTRAL DEL BÉ.
 • SI L’EDIFICACIÓ ESTIGUERA CATALOGADA O TINGUERA UNA ANTIGUITAT SUPERIOR A CINQUANTA ANYS HAURÀ D’APORTAR L’INFORME D’AVALUACIÓ DE L’EDIFICI, SEGONS L’ART. 180 DE LA LOTUP.

Anuncis

INFORMACIÓ PÚBLICA EIP DE VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA AMB PISCINA a la ptda. de Salinetes Altes, 1-B

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un...

EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PTDA. LA LLOBERA, 59

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un...

Informació pública de la Modificació Puntual núm. 38 del Pla General de Petrer

Informació pública de la Modificació Puntual núm. 38 del Pla General de Petrer, que té per objecte possibilitar en el bloc de cases delimitat pels carrers Forns d’Algeps, Mestre Casimiro...

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de l’OE “UZI-5 ELS PINS”

Informació pública de la documentació modificada del Programa d’Actuació Integrada de la Unitat d’Execució del Sector UZI-5 “Els Pins” que ha sigut presentada per LEUCANTO PROMOCIONES NAZARETH, S.L.U. en data...

Notícies

Concluyen las obras de la Sala de Estudio 24 horas con 90 plazas para estudiantes y opositores mayores de 16 años

A partir del lunes día 24 de julio se iniciará el registro a través de la sede electrónica para el acceso a la sala a través de un código de...

Petrer invertirà 404.937 € en l’Escola Infantil Verge del Remei amb una subvenció del Pla Edificant

L’objectiu és corregir algunes deficiències en la coberta de l’edifici i altres millores per a oferir un entorn de qualitat per a l’educació infantil La Conselleria d’Educació ha aprovat l’ambiciós...

Comencen les obres de reurbanització de Luvi que permetrà desenvolupar aquesta zona per a cent noves vivendes, zones verdes i comerç d’alimentació

Les obres las executa una empresa per mitjà de la iniciativa privada amb un pressupost de 2 milions d’euros Des de fa uns dies les màquines han entrat per a...

Pròxims esdeveniments

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
D
D
D
D
D
D
D
26
27
28
29
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

Dades Regidoria

Fotografía de la fachada de las dependencias de Urbanismo
Oficines

Adreça:

C/ José Perseguer, núm. 2
Telèfon: 96 698 94 10 – Fax: 96 695 56 57
urbanismo@petrer.es
Horari: De 10 h. a 14 h.

Regidor Delegat

Fernando Portillo Esteve

Grup Municipal: PSOE

Perfil i trajectòria professional

DIRECTOR ÁREA URBANISMO:

ARQUITECTE MUNICIPAL

Nom: JESÚS QUESADA POLO

COORDINADOR ÀREA URBANISME:

ARQUITECTE MUNICIPAL

Nom: FERNANDO CERDÁ BARCO