Dades publicades per l'Ajuntament de Petrer

Informa't

La informació de publicitat activa es troba estructurada per matèries, i els enllaços corresponents ens permetran consultar, o descarregar directament, fulls de càlcul, documents pdf o accedir a pàgines web on es troba la informació.
Les aplicacions necessàries per a poder visualitzar i tractar la documentació les pots trobar en els següents enllaços, de forma gratuïta, en cas de no tindre-les ja instal·lades:

01 - Informació institucional

Funcions i competències del Municipi (Descarregar en format PDF)

Llei 7/1985, de 2 d'abril, reguladora de les Bases del Règim Local

Article 25

1. El Municipi, per a la gestió dels seus interessos i en l'àmbit de les seues competències, pot promoure activitats i prestar els servicis públics que contribuïsquen a satisfer les necessitats i aspiracions de la comunitat veïnal en els termes previstos en aquest article.

2. El Municipi exercirà en tot cas com a competències pròpies, en els termes de la legislació de l'Estat i de les Comunitats Autònomes, en les següents matèries:

a) Urbanisme: planejament, gestió, execució i disciplina urbanística. Protecció i gestió del Patrimoni històric. Promoció i gestió de la vivenda de protecció pública amb criteris de sostenibilitat financera. Conservació i rehabilitació de l'edificació.

b) Medi ambient urbà: en particular, parcs i jardins públics, gestió dels residus sòlids urbans i protecció contra la contaminació acústica, lumínica i atmosfèrica en les zones urbanes.

c) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

d) Infraestructura viària i altres equipaments de la seua titularitat.

e) Avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social.

f) Policia local, protecció civil, prevenció i extinció d'incendis.

g) Trànsit, estacionament de vehicles i mobilitat. Transport col·lectiu urbà.

h) Informació i promoció de l'activitat turística d'interés i àmbit local.

i) Fires, proveïments, mercats, llotges i comerç ambulant.

j) Protecció de la salubritat pública.

k) Cementeris i activitats funeràries.

l) Promoció de l'esport i instal·lacions esportives i d'ocupació del temps lliure.

m) Promoció de la cultura i equipaments culturals.

n) Participar en la vigilància del compliment de l'escolaritat obligatòria i cooperar amb les Administracions educatives corresponents en l'obtenció dels solars necessaris per a la construcció de nous centres docents. La conservació, manteniment i vigilància dels edificis de titularitat local destinats a centres públics d'educació infantil, d'educació primària o d'educació especial.

*ñ) Promoció en el seu terme municipal de la participació dels ciutadans en l'ús eficient i sostenible de les tecnologies de la informació i les comunicacions.

Article 26

1. Els Municipis hauran de prestar, en tot cas, els servicis següents:

a) En tots els Municipis: enllumenat públic, cementeri, recollida de residus, neteja viària, proveïment domiciliari d'aigua potable, clavegueram, accés als nuclis de població i pavimentació de les vies públiques.

b) En els Municipis amb població superior a 5.000 habitants, a més: parc públic, biblioteca pública i tractament de residus.

c) En els Municipis amb població superior a 20.000 habitants, a més: protecció civil, avaluació i informació de situacions de necessitat social i l'atenció immediata a persones en situació o risc d'exclusió social, prevenció i extinció d'incendis i instal·lacions esportives d'ús públic.

d) En els Municipis amb població superior a 50.000 habitants, a més: transport col·lectiu urbà de viatgers i medi ambient urbà.

2. En els municipis amb població inferior a 20.000 habitants serà la Diputació provincial o entitat equivalent la que coordinarà la prestació dels següents servicis:

a) Recollida i tractament de residus.

b) Proveïment d'aigua potable a domicili i evacuació i tractament d'aigües residuals.

c) Neteja viària.

d) Accés als nuclis de població.

e) Pavimentació de vies urbanes.

f) Enllumenat públic.

Normativa aplicable. (Descarregar en format PDF)

  • Constitució Espanyola - (Enllaç al BOE)
  • Llei orgànica 5/1982, d'1 de juliol, d'Estatut d'Autonomia de la Comunitat Valenciana - (Enllaç al BOE)
  • Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local - (Enllaç al BOE)
  • Llei 39/2015, d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques - (Enllaç al BOE)
  • Llei 40/2015, d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic - (Enllaç al BOE)
  • Llei 19/2013, de 9 de desembre, de Transparència, accés a la informació pública i bon govern - (Enllaç al BOE)
  • Llei 2/2015, de 2 d'abril, de la Generalitat, de Transparència, Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana - (Enllaç al DOCV)

El perfil i la trajectòria professional dels membres de la corporació es pot consultar en el següent enllaç:

https://petrer.es/inicio/plenos/perfil-y-trayectoria-profesional-miembros-corporacion/Se abre en ventana nueva

L'oferta d'ocupació pública es pot consultar en la pàgina de la regidoria de personal en el següent enllaç:

02 - Informació jurídica

No hi ha dades.

03 - Informació econòmica, pressupostària i estadística

Pot consultar els pressupostos de l'Ajuntament de Petrer, des de 2005, en el següent enllaç del Ministeri d'Hisenda:

Pot consultar la dada del deute de l'Ajuntament de Petrer en el següent enllaç del Ministeri d'Hisenda:

Pot consultar la dada de la mitjana de dies que es tarda a pagar als proveïdors en el següent enllaç del Ministeri d'Hisenda:

WordPress Video Lightbox Plugin