Transparència – Dret d’accés a la informació

Pregunta a l'Ajuntament

Exerceix el teu dret d'accés a la informació

El dret d’accés a la informació regulat en les lleis estatal i autonòmica permet que qualsevol persona puga preguntar a l’administració per qualsevol dada que no haja sigut ja publicada mitjançant la publicitat activa i que obre en el seu poder, amb els límits indicats en la mateixa norma.

Per a poder exercir aquest dret has de dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Petrer amb les següents dades:

  • La teua identitat
  • Informació que se sol·licita (no és necessari motivar la sol·licitud).
  • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
  • Modalitat preferida perquè se’t proporcione la informació sol·licitada (En paper, formats electrònics, visualització, etc).

L’Ajuntament et contestarà en un termini d’1 mes (ampliable a 2 mesos en cas que la informació sol·licitada siga molt complexa o voluminosa). Transcorregut aquest termini sense rebre contestació hauràs d’entendre la teua petició desestimada.

Pots ampliar la informació sobre aquest dret en la Llei estatal ací:

http://www.boe.es/buscar/act.php?id=boe-a-2013-12887

i en la Llei autonòmica ací:

http://www.docv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_3137.pdf