Regidoria de Transparència

Publicitat activa

Diferent informació que l'Ajuntament ha de fer pública sense necessitat que la ciutadania la sol·licite. La publicitat activa està regulada per les lleis de transparència estatal i autonòmica.

Aquest enllaç s'obri en la Seu Electrònica de l'Ajuntament de Petrer. Per a accedir NO és obligatori l'ús de certificat electrònic, encara que si disposa d'un, pot utilitzar-ho.

Dret d'accés a la informació

El dret d'accés a la informació permet que qualsevol persona puga preguntar a l'Ajuntament de Petrer per qualsevol dada que este tinga. (Amb els pocs límits establits en les lleis de transparència estatal i autonòmica).

Tràmits i servicis destacats

Sol·licitud d'informació

Persones que desitgen conéixer qualsevol informació de la qual dispose l’Ajuntament de Petrer.

Dirigir una sol·licitud a l’Ajuntament de Petrer amb les següents dades:

  • Identitat.
  • Informació que se sol·licita (no és necessari motivar la sol·licitud).
  • Adreça de contacte, preferentment electrònica, a l’efecte de comunicacions.
  • Modalitat preferida perquè es proporcione la informació sol·licitada (En paper, formats electrònics, visualització, etc).
Òrgan gestor de l’expedient: l’Alcaldia
Termini màxim per a resoldre: 1 mes (ampliable a 2 mesos en cas que la informació sol·licitada siga molt complexa o voluminosa)
Efectes del silenci administratiu: Negatiu
Normativa aplicable: – Llei 19/2013, de 9 de desembre, de transparència, accés a la informació pública i bon govern. Dret d’accés a la informació. (https://www.boe.es/buscar/act.php?id=BOE-A-2013-12887&p=20181206&tn=1#ciii)
– Llei 2/2015, de 2 d’abril, de la Generalitat, de Transparència , Bon Govern i Participació Ciutadana de la Comunitat Valenciana. Capítol II.
(http://www.dogv.gva.es/datos/2015/04/08/pdf/2015_3137.pdf)

Enllaços d'interés

Anuncis

No s'han trobat publicacions

Notícies

No s'han trobat publicacions

Pròxims esdeveniments

Dilluns
Dimarts
Dimecres
Dijous
Divendres
Dissabte
Diumenge
D
D
D
D
D
D
D
27
28
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
1
2

Dades Regidoria

Oficines
Logotipo de la concejalía de Transparencia

Adreça:

C/ Luis Chorro, núm. 7
Telèfon: 96 698 94 00 – Extensió 255
transparencia@petrer.es

Regidor Delegat

Ramón Poveda Bernabé

Grup Municipal: PSOE

Perfil i trajectòria professional

SECRETARI:

Nom: Francisco Javier Marcos Oyarzun