INFORMACIÓ PÚBLICA DE L’ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA DE L’EXP. 2-21/2022 PARTIDA LA LLOBERA, 2-C (POLÍGON 16 PARCEL·LA 102)

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de

desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques,

se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració

Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte

tècnic (Exp. 2-21/2022), consistent en INSTAL·LACIÓ FOTOVOLTAICA D’AUTOCONSUM

DIRECTE SENSE EXCEDENTS NI ABOCAMENT A XARXA DE 27,30 kWp,

LIMITADA PER L’IVERSOR A 30,00 kW a la partida de la Llobera, 2-C (polígon 16

Parcel·la 102), a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions

pels interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal

d’obres.

20220408_PUBLICACIÓ BOP 2022_002139-1

20220404_EIP visat