EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA PER A CONSTRUCCIÓ D’EMPLAÇAMENT DE TELEFONIA MÒBIL a la partida de la Llobera, 28

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-92/2021), consistent en CONSTRUCCIÓ D’EMPLAÇAMENT DE TELEFONIA MÒBIL a la partida la Llobera, 28, a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions pels interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

20211111_Informe_Edicte(2)

20211111_Projecte ELDA SALINETES_Annex_Inf_Paisagistic_V2

WordPress Video Lightbox Plugin