EXPOSICIÓ PÚBLICA ESTUDI INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA partida la Llobera, núm. 35 (POL. 16, PARCEL·LA 32)

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

Se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-108/21), consistent en CONSTRUCCIÓ DE VIVENDA

UNIFAMILIAR AÏLLADA AMB PISCINA I GARATGE I DEMOLICIÓ DE L’EDIFICACIÓ

EXISTENT a la partida la Llobera, núm. 35 (POL. 16, PARCEL·LA 32),

a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions pels

interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

2-108-21 edict

2-108-2021 – Estudi d’integració paisatgística