Exposició pública de l’Estudi Integració Paisatgística per ainstal·lació solar fotovoltaica a la ptda. Salinetes Altes, 2

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (exp. 2-45/2023), consistent en INSTAL·LACIÓ SOLAR FOTOVOLTAICA AÏLLADA SOBRE SÒL DE 5 KWn a la partida Salinetes Altes, 2, a fi que puga ser examinat i perquè els interessats presenten al·legacions, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

L’expedient podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament (www.petrer.es/cas/urbanismo).

La qual cosa es publica amb caràcter general.

EDICTE EXPOSICIÓ PÚBLICA

Estudi d’Integració Paisatgística (2)