Exposició pública de l’Estudi d’Integració Paisatgística Partida La Llobera, 61

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-31/2022), consistent en VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA D’OCI D’ÚS PRIVAT a la Partida La Llobera, núm. 61 (POLÍGON 16 – PARCEL·LA 96), a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions pels interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

EDICTE

Publicació BOP

E.I.P.ROSA ROMÁN TORREGROSA