Sotmetre a informació pública la Modificació Puntual Núm. 35 del Pla General de Petrer, redactada pels serveis tècnics municipals, que té per objecte, l’àmbit de l’illa d’ús industrial exclusiu, delimitada pels carrers Pintor Zurbarán, Pintor Sorolla, Elx i Avinguda Felip V, regularitzar les alineacions del carrer Pintor Zurbarán i modificar l’exclusivitat de l’ús industrial per a permetre un ús Terciari/Comercial en la referida illa, durant el termini de QUARANTA-CINC DIES

Acord Ple

Memòria Informativa i Justificativa_Exposició pública

PLÀNOL I1 SITUACIÓ

PLÀNOL I2 ESTAT ACTUAL

PLÀNOL 01 ESTAT REFORMAT

 

WordPress Video Lightbox Plugin