ANUNCI

Filla predilecta (Mª Carmen Rico) – Adhesions (Pròrroga termini)

De conformitat amb l’indicat en article 9 del Reial decret 537/2020, de 22 de maig, pel qual es prorroga l’estat d’alarma declarat pel Reial decret 463/2020, de 14 de març, pel qual es declara l’estat d’alarma per a la gestió de la situació de crisi sanitària ocasionada pel COVID-19, que estableix: “Amb efecte des de l’1 de juny de 2020, el còmput dels terminis administratius que hagueren sigut suspesos es reprendrà, o es reiniciarà, si així s’haguera previst en una norma amb rang de llei aprovada durant la vigència de l’estat d’alarma i les seues pròrrogues”.

A la vista de les referides normes, des de l’1 de juny de 2020 es reprendran els terminis administratius que van quedar suspesos en virtut de la Disposició Addicional Tercera del Reial decret 463/2020, de 14 de març, referits a l’expedient informatiu per al nomenament de Filla Predilecta de Petrer a favor de la Sra. María Carmen Rico Navarro (aprovat per acord de Ple de data 30 de gener de 2020), mitjançant la seua publicació en el tauler d’anuncis i en la web municipal, durant el termini de 7 dies naturals, des de l’1 de juny de 2020 i fins al dilluns, 8 de juny de 2020, a les 14.00 hores, següent dia hàbil, tenint en compte que l’últim dia del termini és festiu.

Els escrits s’adheriran a ell i s’al·legarà qualsevol observació sobre la proposta, per part de veïns, entitats, associacions i col·lectius de la localitat. Hauran de presentar-se en el termini establit en el Registre general municipal, de dilluns a divendres, en horari de 10 a 14 hores, o a través de la Seu electrònica de l’Ajuntament, en la següent adreça: https://sede.petrer.es, o bé per correu certificat o qualsevol altre mitjà autoritzat pel procediment administratiu, enviant-se en aquest cas al fax núm. 965 376 968 una còpia de l’escrit remés, degudament segellat per Correus o per l’administració oportuna, que acredite que la sol·licitud està dins de termini.

Descarregar el formulari per a adherir-se ACÍ

 

WordPress Video Lightbox Plugin