ESTUDI INTEGR. PAISATGÍSTICA

Se sotmet a informació pública, durant termini de 20 dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la llicència d’obra per a construcció de VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA en PARTIDA SALINETES ALTES, Núm. 83-B

WordPress Video Lightbox Plugin