Estudi d’Integració Paisatgística VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA a la partida el Rebentó, 27-A (polígon 20, parcel·la 87)

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (exp. 2-79/2021), consistent en VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA I PISCINA a la partida el Rebentó, 27-A (polígon 20, parcel·la 87), a fi que puga ser examinat i perquè els interessats puguen presentar al·legacions, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

L’expedient podrà consultar-se en les oficines de la Regidoria d’Urbanisme situades al c/ José Perseguer, núm. 2, així com en la pàgina web de l’Ajuntament (www.petrer.es/cas/urbanismo).

La qual cosa es publica per a coneixement general.

WordPress Video Lightbox Plugin