ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA de vivenda unifamiliar aïllada a la partida dels Col·legials, 24-B

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

Se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-114/2021), consistent en VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLADA a la partida dels Col·legials, 24-B, a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions pels interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

20220127_Informe_Edicte

20220217_ESTUDI D’INTEGRACIÓ PAISATGÍSTICA_FEBRER 2022