Estudi d’Integració Paisatgística de sol·licitud de llicència per a vivenda unifamiliar aïllada a la Partida del Rebentó, 75 (polígon 19 parcel·la 51)

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-98/2022), consistent en vivenda unifamiliar aïllada a la partida del Rebentó, 75 (polígon 19 parcel·la 51) a fi que puga ser examinat i per a que els interessats presenten al·legacions, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

Estudi d’Integració Paisatgística

EDICTE EIP