EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A,

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

EDICTE.- (LAM 4/2020). La CONSELLERIA DE SANITAT UNIVERSAL I SALUT PÚBLICA ha sol·licitat la llicència ambiental per a l’AMPLIACIÓ, REFORMA I MILLORA DE L’EFICIÈNCIA ENERGÈTICA DEL CENTRE DE SALUT DE PETRER II, amb emplaçament a la PLAÇA PACO LÓPEZ PINA, núm. 5 i c/ ÓSCAR ESPLÁ, 6-A, acompanyat de projecte tècnic.

La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats de la Comunitat Valenciana, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i tots els que ho consideren oportú formulen les observacions i al·legacions que consideren convenients, durant el termini de vint (20) dies, a comptar des del següent a la publicació del present edicte, en el Departament d’Urbanisme d’este Ajuntament, on podran examinar el citat expedient durant este termini.

EDICTO CENTRO SALUD20211005_Informe_Edicto (2)