EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic.

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

EDICTE.- LAM 1/2021. La CONSELLERIA D’EDUCACIÓ, CULTURA I ESPORT ha sol·licitat una llicència ambiental per a la MODIFICACIÓ I ACTUALITZACIÓ DEL PROJECTE PER A la FINALITZACIÓ DE L’IES AZORÍN, amb emplaçament a l’av. de Madrid, núm. 4, acompanyat del projecte tècnic.

La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats de la Comunitat Valenciana, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i tots els que ho consideren oportú, formulen les observacions i al·legacions que consideren convenients, durant el termini de vint (20) dies, a comptar des del següent a la publicació del present edicte, en el Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, on podran examinar el citat expedient durant este termini.

La qual cosa es publica per a coneixement general.

EDICTO AZORIN 20211005_Informe_Edicto (1)