EDICTE.- 297/2022. Exposició pública de l’Estudi Integració Paisatgística de vivenda unifamiliar aïllada i piscina a la Ptda. Els Col·legials, 23-A (POLÍGON 19, PARCEL·LA 34)

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

En compliment del que es disposa en l’art. 83 de la Llei 39/2015, d’1 de desembre, del Procediment Administratiu Comú de l’Administracions Públiques, se sotmet a informació pública, per un termini de vint (20) dies, l’Estudi d’Integració Paisatgística corresponent a la sol·licitud de llicència d’obra amb projecte tècnic (Exp. 2-5/2022), consistent en VIVENDA UNIFAMILIAR AÏLLAAD I PISCINA RECREATIVA DESCOBERTA a la partida els Col·legials, 23-A (POLÍGON 19, PARCEL·LA 34), a fi que puga ser examinat i per a la presentació d’al·legacions pels interessats, que es tindran en compte en la resolució de la llicència municipal d’obres.

L’expedient podrà consultar-se en la pàgina web de l’Ajuntament (www.petrer.es/cas/urbanismo).

La qual cosa es publica per a coneixement general.

Edicte 297-2022

20220117_ESTUDIO_INTEGRACION_PAISAJISTICA_