Convocatòria d’ajudes en matèria d’habitatge per a pal·liar situacions d’especial vulnerabilitat per la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19 per a l’any 2020

Publicada per Concejalía de Igualdad y Servicios Sociales el

L’Excm. Ajuntament de Petrer, mitjançant acord de la Junta de Govern de data de 30 juliol de 2020, va aprovar la Convocatòria i les Bases reguladores de les ajudes en matèria de vivenda per a pal·liar les situacions d’especial vulnerabilitat com a conseqüència de la crisi sanitària ocasionada pel COVID-19.

De conformitat amb el que preveu la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions, es proposa l’aprovació de la Convocatòria Anual d’aquestes prestacions per a l’exercici 2020.

Primer. Beneficiaris: Persones, empadronades al municipi de Petrer, víctimes de violència de gènere, persones que hagen patit desnonament de la seua vivenda habitual, persones sense llar i altres persones especialment vulnerables, que complisquen amb els requisits establits en la Base de concessió de prestacions econòmiques individualitzades en matèria de servicis socials.

Segon. Finalitat: facilitar una solució habitacional immediata als/a les veïns/ïnes de Petrer, víctimes de violència de gènere, a les persones que hagen patit desnonament de la seua vivenda habitual, a les persones sense llar i a altres persones especialment vulnerables afectades directament o indirectament per la Covid-19 .

Tercer. Bases reguladores aprovades en Junta de Govern del 30 de juliol de 2020

Quart. Import: Quantia màxima: 34.755,85 euros

Cinqué. Termini de presentació de sol·licituds: Les sol·licituds es dirigiran a la Sra. Alcaldessa Presidenta de l’Ajuntament, i es presentaran al Registre d’entrada de l’Ajuntament o per qualsevol dels mitjans assenyalats en l’article 16.4 de la Llei 39/2015 d’1 d’octubre, del procediment Administratiu Comú de les Administracions Pública. El termini s’estendrà des de la publicació de l’extracte d’aquesta convocatòria en el BOP d’Alacant fins al 30 d’octubre de 2020.

BASES AJUDA VIVENDA COVID-19