CESSIÓ D’ÚS DE PARCEL·LA MUNICIPAL A LA GENERALITAT PER A CONSTRUCCIÓ DE DEPÒSIT D’AIGUA D’EXTINCIÓ D’INCENDIS

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

Informació pública per termini de QUINZE (15) dies hàbils, a comptar des de l’endemà de la publicació del present edicte de l’aprovació, pel termini màxim previst legalment (30 anys), la cessió gratuïta a la Generalitat Valenciana de l’ús de la porció de terreny que forma part de la finca registral núm. 4.562 amb la condició de destinar-la a la construcció i manteniment d’un depòsit d’aigua per a l’extinció d’incendis forestals.

20211220_Informe_Edicto cesión parcela contraincendios

20211217_Certificado_Certificado de acuerdos_Certificado de acuerdo

WordPress Video Lightbox Plugin