BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57.

Publicada per Concejalía de Urbanismo el

BERMAGO SOLAR, S.L. ha sol·licitat la llicència ambiental per a la INSTAL·LACIÓ DE PLANTA SOLAR FOTOVOLTAICA, amb emplaçament al polígon 19 parcel·la 57.

La qual cosa es fa pública, en compliment del que s’ha preceptuat en l’art. 55 de la Llei 6/2014, de 25 de juliol, de la Generalitat, de Prevenció, Qualitat i Control Ambiental d’Activitats de la Comunitat Valenciana, perquè les persones físiques o jurídiques, associacions veïnals i tots els que ho consideren oportú formulen les observacions i al·legacions que consideren convenients, durant el termini de vint (20) dies, a comptar des del següent a la publicació del present Edicte, en el Departament d’Urbanisme d’aquest Ajuntament, on podran examinar el citat expedient durant este termini.

La qual cosa es publica per a coneixement general.

EDICTE BERMAGO20211005_Informe_Edicto (3)

WordPress Video Lightbox Plugin