CAS | VAL
HOME EL TEU AJUNTAMENT REGIDORIES SERVICIS GENERALS
SERVICIS GENERALS
Sobre nosaltres...

Sobre nosaltres...

La Regidoria de Servicis és una de les delegacions municipals amb què més personal i dotació pressupostari compta dintre de l'Ajuntament de Petrer. Entre altres funcions, és l'encarregada del manteniment i conservació d'infraestructures públiques, instal·lacions municipals, vies públiques, jardins, àrees recreatives, mobiliari urbà, etc. A més, és el suport logístic de la resta de les regidories de l'Ajuntament de Petrer.

La Regidoria de Servicis està formada per conjunt de persones eficients i preparades, agrupades i estructurades en diverses seccions:

1. Secció d'Enllumenat Públic
- Manteniment de l'enllumenat públic i de les instal·lacions municipals.
- Reparació de fanals fosos.
- Canvi d'ubicació de fanals.
- Col·locació de fanals.
- Reposició de cablejat robat.
- Etc.
2. Secció d'Aigües i Clavegueram
- Manteniment del clavegueram de la xarxa general.
- Manteniment de fontaneria de les instal·lacions municipals.
- Neteges de la xarxa general de clavegueram.
- Actuacions en els embossaments de clavegueram en la xarxa general.
- Etc.
3. Secció de Manteniment de Parcs i Jardins
- Manteniment dels parcs i jardins: neteja, jardineria…
- Operacions de xoc en parcs: trasplantaments, podes, replantacions, etc.
- Actuacions d'urgència.
- Etc.
4. Secció de Manteniment: magatzem, muntatges, ferreria i pintura
- Trasllats i muntatges de materials, efectes, mobiliari…
- Manteniment de la ferreria i pintura de les instal·lacions municipals.
- Manteniment de mobiliari urbà: bancs, papereres…
- Col·locació de mobiliari urbà.
- Etc.
5. Secció d'obres
- Manteniment de la via pública: esvorancs, clots, voreres deteriorades…
- Actuacions en la via pública amb caràcter urgent.
- Etc.
6. Secció de Neteja
- Control i supervisió de l'empresa concessionària del servici de neteja i recollida de RU.
- Atenció de reclamacions i imprevistos relacionats amb el servici de neteja.
7. Secció de cementeri

 

La Regidoria de Servicis planifica i programa els treballs de manteniment ordinaris que té assignats, i compta amb un gran nombre d'empreses privades contractades per a dur a terme les tasques de manteniment en cada una de les seues seccions. La Regidoria porta una inspecció i control dels treballs de manteniment encomanats a estes empreses.


No obstant, una de les missions prioritàries d'esta Regidoria és fer front als múltiples IMPREVISTOS que de forma diària sorgixen en la població o que es detecten des de la mateixa Regidoria, i que generalment requerix una solució amb caràcter urgent, ja que afecten servicis públics de primera necessitat en qualsevol de les seccions detallades anteriorment: avaries, desgast, accidents, vandalisme, robatoris...

Per a la prestació de tots estos servicis, la Regidoria de Servicis compta amb unes oficines en el parc 9 d'Octubre, una nau ubicada en la partida Teulera del Riu amb 12.000 m2, un viver en l'av. de la Llibertat, un magatzem municipal, vehicles propis i ferramentes necessàries per a l'exercici eficient de les seues funcions.

Per a qualsevol consulta, reclamació, anomalia o imprevist relacionat amb les competències descrites, pose's en contacte amb la Regidoria de Servicis, o pot personar-se en les oficines del parc 9 d'Octubre en horari d'atenció al públic.

Regidoria de Servicis Generals

Excm. Ajuntament de Petrer

Oficines: parc 9 d'Octubre s/n

Ajuntament: plaça de Baix, núm. 1

Tel.: 96 695 31 31 Fax: 96 695 11 60

Correu electrònic: servicios@petrer.es

 

Novetats