CAS | VAL

 POLÍTICA DE PRIVACITAT

 

 

Responsable Tractament

Excm. Ajuntament de Petrer

Domicili del Responsable

Adreça: Plaça de Baix núm. 1, 03610 Petrer. CIF: P0310400G

Correu: responsablepd@petrer.es       Telèfon: 966989400

Delegat de Protecció de Dades

Vosté pot contactar amb el Delegat de Protecció de Dades (DPD) mitjançant:

  1. Correu electrònic: delegadopd@petrer.es

  2. Correu ordinari: Carta dirigida al DPD - Domicili del Responsable

Finalitats

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.

Conservació de les dades

Les seues dades seran conservades durant el període establit pel tractament, la legislació aplicable i els requeriments aplicables a la conservació d'informació per part de l'Administració Pública.

Legitimació / Bases jurídiques

Exercici de poders públics conferits al responsable del tractament i/o compliment d'una obligació legal aplicable al responsable del tractament.

Llei 39/2015 d'1 d'octubre, del Procediment Administratiu Comú de les Administracions Públiques.

Llei 40/2015 d'1 d'octubre, de Règim Jurídic del Sector Públic.

Desenvolupament de les competències municipals conferides per la legislació estatal i autonòmica reguladora del règim local.

Destinataris de les seues dades

No es comuniquen dades a altres entitats

Drets

Vosté pot exercir els seus drets d'accés, rectificació, supressió, oposició, limitació del tractament, portabilitat i retirada del consentiment prestat.

Per a exercir aquests drets, vosté ha de dirigir una sol·licitud a l'Ajuntament de Petrer, Registre d'Entrada, indicant "Responsable de Protecció de Dades" en la qual conste clarament, a més de la seua petició, el seu nom, cognoms i número de document vàlid i vigent acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).

Aquesta sol·licitud pot realitzar-la mitjançant:

  1. Correu ordinari. La sol·licitud ha de dirigir-se a l'adreça indicada en l'epígraf "Domicili del Responsable" en aquest mateix document.

  2. Correu electrònic. Dirigit al Responsable de Protecció de Dades, l’adreça del qual és : responsablepd@petrer.es.

En tots els casos, l'Ajuntament ha de verificar la seua identitat com a titular de les dades. Per a aquesta verificació, vosté pot triar entre aquestes dues opcions:

  1. Aportar fotocòpia d'un document acreditatiu de la seua identitat (DNI, NIE, Passaport).

  2. Expressar el seu consentiment perquè l'Ajuntament puga verificar la seua identitat de forma telemàtica, per a això ha d'indicar el seu nom i cognoms, el tipus de document per a la consulta (DNI, NIE, Passaport) i el seu número. En cas d'indisponibilidad dels servicis telemàtics, vosté haurà d'aportar fotocòpia del document acreditatiu de la seua identitat.