CAS | VAL
POLICIA LOCAL
Multes de trànsit
  
DescripcióGestió de multes de trànsit.
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Observacions 6 mesos.
Normativa Llei 19/2002, de 20/12/200, RD. 339/1990, 2 de març, text articulat de la Llei sobre Trànsit, RD 320/1994, 25 de febrer, Reglament de Procediment Sancionador en Matèria de Trànsit.
Retirada de vehicles del depòsit municipal
  
DescripcióRetirada de vehicles del depòsit municipal.
Requisits Ser titular o propietari/ària del vehicle que s'ha de retirar i estar degudament autoritzat/ada.
Documentació que cal aportar Permís de conducció de la persona que es fa càrrec del vehicle, permís de circulació del vehicle, targeta inspecció tècnica en vigor, assegurança obligatòria vigent i autorització del propietari/ària, si no ho és, o poder notarial si és empresa.
Mitjà de contactePersonal.
Lloc de presentació Policia local.
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Observacions Subsidiari 3 mesos
Normativa RDL 339/1990, de 2 de març, pel qual s'aprova el Text Articulat LSURDL 13/1992, pel que s'aprova el Reglament General de Vehicles.
Dades d'interésOrdenança
Sol·licitud d'informe policial
  
Descripció Procés per a l'obtenció d'un informe policial.
Requisits Haver estat implicat/ada en la intervenció familiar degudament autoritzat/ada i/o ser advocat de la companyia d'assegurances que el/la represente.
Documentació que cal aportar DNI
Mitjà de contacte Personal.
Lloc de presentacióRegistre General de l'Ajuntament (plaça de Baix, núm. 1).
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Observacions 1 mes.
Normativa Discrecional.
Sol·licitud de llicència d'exercici de venda ambulant (fires)
  
DescripcióSol·licitud de llicència per a l'exercici de la venda ambulant (fires).
Requisits Estar registrat en el Registre de Comerciants.
Documentació que cal aportar DNI o documentació acreditativa. Si és autònom/a, necessita l'alta en l'IAE. Si és per compte d'altri, necessita la Seguretat Social. Permís de treball si és estranger i justificant de pagament de taxa.
Lloc de presentació Policia local.
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Observacions Subsidiari 3 mesos.
NormativaReglament de Béns de les CCLL (art.77) i Llei 30/92, de 26 de novembre (art. 43.2).
Dades d'interés Ordenances
Vehicle abandonat en la vida pública
  
Descripció Vehicle abandonat en la vida pública.
Requisits Observar un vehicle en la via publica en situació d'abandó o ser titular d'este.
Mitjà de contacte Personal o telefònic.
Lloc de presentació Policia local.
HorariDe 10.00 h a 14.00 h de dilluns a divendres.
Observacions 3 mesos.
Normativa Text articulat de la Llei sobre trànsit, circulació de vehicles de motor i seguretat viària, aprovat pel RDL 339/1990, de 2 de març, i Llei 10/1998 de Residus.