CAS | VAL

AVÍS LEGAL

CONDICIONS GENERALES D'ÚS DE LA WEB: www.petrer.es

1. La utilització d'este espai Web està subjecta a l'acceptació plena per part de l'Usuari d'estes Condicions Generals d'Ús, o bé d'aquelles que es troben vigents en cada moment en què l'usuari accedisca a este.

2. Només es permet l'accés a este lloc així com el seu ús amb fins lícits, i cal ajustar en tot moment el seu ús a les presents Condicions Generals, la llei aplicable en cada moment, així com la moral, bons costums i orde públic. L'Ajuntament de Petrer, titular d'este Web (d'ara en avant, l'Ajuntament) es reserva el dret a retirar l'accés a este lloc, sense necessitat d'avís previ, a qualsevol usuari que contravinga el que disposa este avís legal, així com a informar les autoritats competents de la realització d'activitats que pogueren ser constitutives de delicte.

3. L'Ajuntament es reserva el dret unilateral de modificar en qualsevol moment les presents Condicions Generals d'Ús així com qualssevol altres condicions generals o particulars de la seua pàgina Web. També es reserva el dret a modificar en qualsevol moment la presentació, configuració i localització del Lloc Web, així com els continguts i les condicions requerides per a utilitzar estos.

4. L'Usuari reconeix que l'accés a este lloc es realitza amb el seu lliure consentiment i és responsabilitat exclusiva seua.

5. L'Ajuntament es reserva el dret d'informar l'Autoritat competent de qualsevol altre ús que puga atemptar contra els seus interessos o drets o puguen ser constitutius de delicte.

6. L'Ajuntament es reserva el dret a posar fi a este servici web en qualsevol moment sense més requisit que l'avís en les presents condicions amb 15 dies d'antelació.

2. CLÀUSULA D'EXCLUSIÓ DE RESPONSABILITAT

1. L'Ajuntament no pot garantir la disponibilitat permanent del servici que oferix este lloc, ni es fa responsable de qualssevol danys i perjuís produïts o que puguen produir-se en el futur, ni dels defectes tècnics, qualsevol que siga la seua naturalesa, que es deriven de l'ús de la informació continguda en el Web.

2. En el cas que, per un atac informàtic, es produïren errors en la informació facilitada, l'Ajuntament no es fa responsable de tals errors així com dels danys causats per l'ús de la informació derivada dels dits errors.

3. RÈGIM DE PROPIETAT INDUSTRIAL I INTEL·LECTUAL

1. La propietat industrial i intel·lectual de tots els logos, emblemes o qualsevol element incorporat en el disseny d'este lloc pertany en exclusiva a l'Ajuntament. L'Usuari reconeix i accepta estos drets. Els elements d'este Web, sobre els quals l'Ajuntament no té drets de propietat intel·lectual o industrial, són usats amb el corresponent permís.

2. Queda prohibida la reproducció de tot o part del contingut de www.petrer.es així com la seua transmissió o registrat per cap sistema de recuperació d'informació, en cap forma ni en cap mitjà, a menys que es compte amb l'autorització prèvia, per escrit, de l'Ajuntament.

3. No està permés eludir el copyright sobre els drets de l'Ajuntament, així com eludir o tractar d'eludir els sistemes que hi haja o hi puga haver de protecció dels continguts. Es permet el dret de cita sempre que s'indique la font de la qual prové.

4. Qualsevol violació dels drets de propietat intel·lectual o industrial d'este portal o els elements de l'Ajuntament serà objecte de les mesures legals oportunes per a aconseguir la protecció d'estos.

4. LEGISLACIÓ APLICABLE
1. L'Ajuntament informa que este lloc Web es troba allotjat a Espanya, país en què oferix els seus servicis, i per això l'única legislació aplicable per a resoldre qualsevol conflicte respecte a la interpretació d'estes condicions és la legislació espanyola, així com els Tractats Internacionals que haja subscrit Espanya.
2. Per mitjà de l'acceptació de les presents Condicions Generals, l'usuari se sotmet a la jurisdicció dels tribunals de la ciutat d'Alacant, per a resoldre qualsevol controvèrsia relacionada amb l'apartat anterior.

COM POSAR-SE EN CONTACTE

Si desitja aclarir qualsevol aspecte sobre les condicions d'ús descrites, pot dirigir-se a les adreces següents:

Per escrit, a Ajuntament de Petrer, Plaça de Baix 1, Petrer, Alacant

DADES IDENTIFICATIVES DEL PRESTADOR DE SERVICIS

Ajuntament de Petrer

Domicili social: Plaça de Baix 1, 03610, Petrer, Alacant

Tel. +34-966.989.400

Fax +34 965.376.968